Celem projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 grudnia 2019.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 45 413 849,60 zł z czego 35 649 867,00 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 3 652 668,75 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 083 674,24 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wykonanie 225 instalacji na budynkach prywatnych.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu realizowany zostanie następujący zakres działań. Rozbudowa systemów dziedzinowych oraz uruchomienie e-usług w Gminie Głogów Małopolski tj.: rozbudowa systemów dziedzinowych, dostawa modułów systemu informacji przestrzennej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu oraz jednostek podległych na potrzeby świadczonych e-usług oraz udostępnianych rejestrów publicznych. W wyniku dostarczonych rozbudowanych systemów oraz zmodernizowanej infrastruktury uruchomione zostanie w 44 e-usługi. Termin realizacji: kwiecień 2017 – październik 2018 r.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 mln 889 tys. zł z czego 748 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu, budynek dawnej szkoły w Budach Głogowskich zaadoptowany zostanie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Zadanie obejmie m.in.: rozbudowę budynku i przebudowę piętra w celu dostosowania go do nowej funkcji, wykonanie zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym, wyposażenie pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy, pokoi wspólnych oraz wykonanie chodników, dojazdu i miejsc postojowych.
Chodzi o utworzenie na terenie gminy DPS-u tak aby mieszkańcy, którzy potrzebują stałej opieki nie musieli udawać się odległych placówek w innych miejscowościach województwa.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 734 tys. zł z czego 110 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu powstanie szkolna hala sportowa o długość – 24 m, szerokość – 12 m, wysokość – 6 m. W obiekcie znajdą się również: magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, łazienka, szatnia męska, umywalnia męska, szatnia damska, umywalnia damska, trybuny dla publiczności, pomieszczenia sanitarne. Nowy obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły w Pogwizdowie Nowym.

Ponadto, w ramach inwestycji zmodernizowana zostanie kotłownia, wykonane zostaną niezbędne prace elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna. Budowa hali sportowej umożliwi uczniom i nauczycielom dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.

Projekt będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i programu „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Podkarpackim w 2015 roku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie 944 521,80 zł., natomiast dofinansowanie z FRKF 600 000,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski