W ramach projektu pn. "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" przeprowadzony zostanie szereg działań w celu przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze ROF dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP, co przyczyni się między innymi do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia. Projekt swoim zakresem obejmuje uzbrojenie trenów w Gminie Głogów Małopolski - 10,87 ha przeznaczone dla przedsiębiorców. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 17 292 313,12 zł z czego 9 680 313,33 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 480 504,92 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 259 658,23 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" zamontowanych zostanie 29 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Głogów Młp.  Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF. Termin realizacji: 31 grudnia 2018.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 25 702 405,12 zł z czego 16 898 766,18. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 929 051,49 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 401 325,09 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego
transportu publicznego na terenie ROF" jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu które nastąpi poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 marzec 2019 r.

Beneficjentem projektu jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 128 803 002,12 zł z czego 87 874 765,28 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 7 947 443,97 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 693 787,04 zł.

Wnioskodawca: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspracie instytucji kultury na terenie ROF" zrealizowany zostanie następujący zakres działań: przebudowa sali widowiskowej oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu w MGDK w Głogowie Młp. W wyniku prac zostanie przebudowana sala widowiskowa, instalacja elektryczna, instalacja przeciwpożarowa, oświetlenie, klimatyzacja oraz za budynkiem zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdowa. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli  na terenie ROF. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 34 672 381,30 zł z czego 17 998 909,59. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 2 505 738,37 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 924 847,00 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

Celem projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 grudnia 2019.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 45 413 849,60 zł z czego 35 649 867,00 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 3 652 668,75 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 083 674,24 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wykonanie 225 instalacji na budynkach prywatnych.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu realizowany zostanie następujący zakres działań. Rozbudowa systemów dziedzinowych oraz uruchomienie e-usług w Gminie Głogów Małopolski tj.: rozbudowa systemów dziedzinowych, dostawa modułów systemu informacji przestrzennej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu oraz jednostek podległych na potrzeby świadczonych e-usług oraz udostępnianych rejestrów publicznych. W wyniku dostarczonych rozbudowanych systemów oraz zmodernizowanej infrastruktury uruchomione zostanie w 44 e-usługi. Termin realizacji: kwiecień 2017 – październik 2018 r.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 mln 889 tys. zł z czego 748 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu, budynek dawnej szkoły w Budach Głogowskich zaadoptowany zostanie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Zadanie obejmie m.in.: rozbudowę budynku i przebudowę piętra w celu dostosowania go do nowej funkcji, wykonanie zewnętrznej klatki schodowej z szybem windowym, wyposażenie pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy, pokoi wspólnych oraz wykonanie chodników, dojazdu i miejsc postojowych.
Chodzi o utworzenie na terenie gminy DPS-u tak aby mieszkańcy, którzy potrzebują stałej opieki nie musieli udawać się odległych placówek w innych miejscowościach województwa.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 734 tys. zł z czego 110 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu powstanie szkolna hala sportowa o długość – 24 m, szerokość – 12 m, wysokość – 6 m. W obiekcie znajdą się również: magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, łazienka, szatnia męska, umywalnia męska, szatnia damska, umywalnia damska, trybuny dla publiczności, pomieszczenia sanitarne. Nowy obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły w Pogwizdowie Nowym.

Ponadto, w ramach inwestycji zmodernizowana zostanie kotłownia, wykonane zostaną niezbędne prace elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna. Budowa hali sportowej umożliwi uczniom i nauczycielom dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.

Projekt będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i programu „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Podkarpackim w 2015 roku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie 944 521,80 zł., natomiast dofinansowanie z FRKF 600 000,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski