http://glogow-mlp.pl/images/2018/eu.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na małą sale wielofunkcyjną w miejscowości Rogoźnica” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury rekreacyjnej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez odnowienie kaplicy w Stykowie” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury kulturalnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez oddanie do użytku części nowego Domu ludowego w Budach Głogowskich” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury kulturalnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców poprzez budowę „Skateparku” w Głogowie Małopolskim” współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost liczby mieszkańców korzystających z infrastruktury rekreacyjnej.

loga unia nowe

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Gmina Głogów Małopolski w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym tj. w Zespole Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym  będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów i uczennic 4 szkół Gminy Głogów Małopolski w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, wzrost kompetencji min. 123 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii na łączną kwotę: 115 725,89 zł

- Zespół Szkół w Budach Głogowskich 37 648,50 zł

- Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym 36 673,56

- Zespół Szkół w Przewrotnem 12 013,05 zł

- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 29 390,78 zł

 1. Szkolenie nauczycieli SP w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
 2. Realizacja zajęć przyrodniczych dla UCZ z wykorzystaniem metody eksperymentu
 3. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania na łączną kwotę 421 223,01

- Zespół Szkół w Budach Głogowskich 111 123,79

- Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym 65 550,00

- Zespół Szkół w Przewrotnem 104 603,24

- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 139 945,98

 1. Zakup pomocy niezbędnych do realizacji zajęć z programowania na kwotę 47 600 zł
 2. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania.
 3. Nauka programowania dla uczniów- zajęcia rozwijające
 4. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas VII – VIII
 5. Zajęcia szachowe.
 6. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć szachowych na kwotę 3560,00

Łączna wartość projektu 997 902,00 z czego środki europejskie 848 216,70, dotacja z budżetu państwa 97 781,44, wkład własny niepieniężny 51 903,86 

loga unia nowe

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski/ Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 619 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji 85 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii na kwotę 41 036,36 zł
 2. Szkolenie nauczycieli SP w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
 3. Realizacja zajęć przyrodniczych dla UCZ z wykorzystaniem metody eksperymentu
 4. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania – zakup sprzętu na kwotę 144 210,00 zł, zakup oprogramowania na kwotę 8000 zł
 5. Zakup pomocy niezbędnych do realizacji zajęć z programowania na kwotę 47 600 zł
 6. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania.
 7. Nauka programowania dla uczniów- zajęcia rozwijające
 8. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas VII – VIII
 9. Zajęcia szachowe.
 10. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć szachowych na kwotę 3560,00

Łączna wartość projektu 503 302,95 z czego środki europejskie 427 807,50 dotacja z budżetu państwa 46 506,18 wkład własny niepieniężny 28 989,27.

 loga unia nowe

                                                                                                                    

W okresie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim będzie realizowało projekt pn. Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Głogowie Małopolskim, wyrównanie szans edukacyjnych zwiększających umiejętności społeczne min. 240 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia i o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 10 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie.

Łączna wartość projektu to 749 941,34 z czego 637 450,13 zł to środki europejskie, 37 496,21 środki dotacji celowej, 74 995 wkład własny,

loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski" jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabajce. Zakres prac budowlanych obejmować będzie: roboty przygotowawcze, wykonanie placy, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne wiaty, kontener socjalno-biurowy, brama wjazdowa, ogrodzenie, zieleń, nadzór inwestorski oraz kampanię informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami dla mieszkańców gminy. W ramach zadania związanego z budową PSZOK przewiduje się również wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki, planuje się również dostawę wagi samochodowej.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 873 186,68 zł z czego 1 294 478,60 zł to wartość dofinansowania.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

 

Głównym celem projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF" jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej oczyszczalni ścieków i rozbudowę istniejącej. W skutek realizacji projektu 6396 mieszkańców obszaru będzie korzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków. Termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 7 731 541,64 zł z czego 5 264 439,88 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 504 470,84 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 035 200,30 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski