loga unia nowe

                                                                                                                    

W okresie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim będzie realizowało projekt pn. Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Głogowie Małopolskim, wyrównanie szans edukacyjnych zwiększających umiejętności społeczne min. 240 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia i o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 10 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie.

Łączna wartość projektu to 749 941,34 z czego 637 450,13 zł to środki europejskie, 37 496,21 środki dotacji celowej, 74 995 wkład własny,

loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski" jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabajce. Zakres prac budowlanych obejmować będzie: roboty przygotowawcze, wykonanie placy, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne wiaty, kontener socjalno-biurowy, brama wjazdowa, ogrodzenie, zieleń, nadzór inwestorski oraz kampanię informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami dla mieszkańców gminy. W ramach zadania związanego z budową PSZOK przewiduje się również wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki, planuje się również dostawę wagi samochodowej.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 873 186,68 zł z czego 1 294 478,60 zł to wartość dofinansowania.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski

 

Głównym celem projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF" jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej oczyszczalni ścieków i rozbudowę istniejącej. W skutek realizacji projektu 6396 mieszkańców obszaru będzie korzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków. Termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 7 731 541,64 zł z czego 5 264 439,88 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 504 470,84 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 035 200,30 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" przeprowadzony zostanie szereg działań w celu przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze ROF dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP, co przyczyni się między innymi do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia. Projekt swoim zakresem obejmuje uzbrojenie trenów w Gminie Głogów Małopolski - 10,87 ha przeznaczone dla przedsiębiorców. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 17 292 313,12 zł z czego 9 680 313,33 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 480 504,92 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 259 658,23 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" zamontowanych zostanie 29 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Głogów Młp.  Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF. Termin realizacji: 31 grudnia 2018.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 25 702 405,12 zł z czego 16 898 766,18. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 929 051,49 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 401 325,09 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego
transportu publicznego na terenie ROF" jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu które nastąpi poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 marzec 2019 r.

Beneficjentem projektu jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 128 803 002,12 zł z czego 87 874 765,28 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 7 947 443,97 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 693 787,04 zł.

Wnioskodawca: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspracie instytucji kultury na terenie ROF" zrealizowany zostanie następujący zakres działań: przebudowa sali widowiskowej oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu w MGDK w Głogowie Młp. W wyniku prac zostanie przebudowana sala widowiskowa, instalacja elektryczna, instalacja przeciwpożarowa, oświetlenie, klimatyzacja oraz za budynkiem zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdowa. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli  na terenie ROF. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 34 672 381,30 zł z czego 17 998 909,59. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 2 505 738,37 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 924 847,00 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

Celem projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 grudnia 2019.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 45 413 849,60 zł z czego 35 649 867,00 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 3 652 668,75 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 083 674,24 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wykonanie 225 instalacji na budynkach prywatnych.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski

W ramach projektu realizowany zostanie następujący zakres działań. Rozbudowa systemów dziedzinowych oraz uruchomienie e-usług w Gminie Głogów Małopolski tj.: rozbudowa systemów dziedzinowych, dostawa modułów systemu informacji przestrzennej oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu oraz jednostek podległych na potrzeby świadczonych e-usług oraz udostępnianych rejestrów publicznych. W wyniku dostarczonych rozbudowanych systemów oraz zmodernizowanej infrastruktury uruchomione zostanie w 44 e-usługi. Termin realizacji: kwiecień 2017 – czerwiec 2018 r.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 mln 889 tys. zł z czego 748 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski