To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Rada Gminy - zgodnie z ustawą o samorządzie gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jeżeli siedziba gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium danej gminy, Rada Gminy nosi nazwę Rady Miejskiej. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Głogowie Młp., wynosi 15 radnych. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Komisje Rady Miejskiej

Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady Miejskiej, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Głogowie Młp., Rynek 1, pok. 7