Nadrzędnym celem niniejszego programu jest dbałość o zrównoważony rozwój Gminy Głogów Małopolski.

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem programowym dla danej jednostki samorządu  terytorialnego. Powstała z inicjatywy władz lokalnych, dostrzegających potrzebę kompleksowego rozwoju gminy.

Podstawowym źródłem finansowania części działań zaplanowanych w Strategii są środki pochodzące z budżetu Gminy Głogów Małopolski.

obraz swot

Analiza uwarunkowań rozwojowych SWOT mająca postać analizy silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń została opracowana na podstawie: zdiagnozowanej w  Strategii