W Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej podpisana została umowa pomiędzy Gminą Głogów Młp., a Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu edukacyjnego w ramach RPOWP osi priorytetowej IX. Działanie 9.1. rozwój edukacji przedszkolnej. Umowę podpisali Tomasz Czop dyrektor WUP oraz Paweł Baj burmistrz Głogowa Młp. i Jolanta Kwarta dyrektor ZS w Wysokiej Głogowskiej.

Program pod nazwą „Poznaję świat” realizowany będzie w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej do końca 2017 roku. W ramach projektu utworzona została dodatkowa grupa przedszkola (25 dzieci) oraz wyposażona została sala do prowadzenia zajęć. Realizowane są również zajęcia dodatkowe dla uczniów, takie jak: zajęcia logopedyczne, plastyczne, przyrodnicze, zumba kids, logorytmika, psychologiczne i terapeutyczne. Oprócz tego zakupione zostało wyposażenie do przedszkola (zabawki i pomoce do zajęć) na kwotę ok 60 tys. zł., plac zabaw na kwotę ok 20 tys. zł. sprzęt multimedialny (4 laptopy, dywan interaktywny, 3 monitory interaktywne) na kwotę 56 tys. zł., zorganizowane zostaną 4 wyjazdy do teatru, filharmonii, wycieczka edukacyjna oraz zabawa andrzejowo-mikołajkowa.

Koszt realizacji programu to 346 356,22 zł. Wkładem własnym gminy do realizacji programu jest wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczyciela. Szkoła w Wysokiej Głogowskiej jest już drugą szkołą w naszej gminie (po Zespole Szkół w Przewrotnem), w której w tym roku realizowany jest program edukacyjny przy wsparciu środków unijnych pochodzących z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

201707191 2 201707191 2

201707191 2