Podpisano umowę z WUP na działanie 9.2. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

18 maja br. podpisano umowę na realizację projektu „Razem do przyszłości”, którego celem głównym jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

W ramach projektu planuje się kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczych, przeszkolenie nauczycieli oraz szereg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w zakresie przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Świlcza (Zespół Szkół w Bratkowicach), gminą Niebylec (Zespół Szkół w Połomi) oraz gminą Frysztak (Zespół Szkół w Stępinie). W naszej gminie projekt obejmie uczniów klas gimnazjalnych w Przewrotnem. Łącznie swoje kompetencje podniesie 200 uczniów i 50 nauczycieli.

Projekt realizowany będzie poprzez następujące zadania:
1. Rozwój u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości).
2. Zwiększenie udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
3. Zwiększenie udziału zajęć realizowanych z wykorzystaniem ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) w procesie kształcenia.
4. Wsparcie szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.
5. Wsparcie działań edukacyjnych, w ramach których planuje się zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki języka angielskiego.

Wartość całkowita projektu to 702 575,56 tys. złotych, z czego dotacja wynosi 665 647,56 tysięcy złotych. Na realizację zadania w Zespole Szkół w Przewrotnem przeznaczono ponad 320 tysięcy złotych.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 -2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE: 9.2. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

DSC 0098 DSC 0115

DSC 0126 DSC 0128

logo