Stypendia socjalne dla uczniów

Burmistrz przypomina, że uczniowie z terenu naszej gminy mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na realizację stypendiów socjalnych do końca roku przeznaczono z budżetu gminy i państwa łącznie kwotę 143 470,00 zł na pomoc dla 363 uczniów.
Stypendium otrzymać można na podstawie:
– spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym
– występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą przykładowo warunkują następujące okoliczności:

a) bezrobocie – dotyczące tych osób, na których ciąży wobec ucznia ustawowy obowiązek alimentacyjny (a więc głównie rodziców, względnie innych opiekunów prawnych),
b) niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny, jego rodzeństwa lub rodziców,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,
g) niepełna rodzina – tzn. uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na okoliczności takie jak np. śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,
h) wystąpienie zdarzenia losowego – które powoduje względnie trwałe skutki, np. powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny ucznia.

Od 1 listopada 2015 r. wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Przy wydawaniu decyzji dotyczącej stypendium należy zatem dokładnie badać spełnienie bądź niespełnienie kryteriów przyznania pomocy. Na tej podstawie gmina może przyznać pomoc lub odmówić jej udzielenia.

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów mija 15 września. Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowe Małopolskim p. 210., ul. Fabryczna 17.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym to zadanie własne gminy, na które otrzymuje ona dofinansowanie z budżetu państwa. Podstawa prawna: Rozdział 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).

Uchwała i regulamin

Wniosek