Zakończył się nabór do przedszkoli

Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Zarówno do przedszkoli jak i oddziałów przedszkolnych przyjęto łącznie 587 dzieci. Na rok szkolny 2018/2019 gmina przygotowała 650 miejsc.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę zostało przeprowadzone według jednolitych zasad i obejmowało dwa etapy. W pierwszym etapie brano pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te miały jednakową wartość punktową, a były nimi:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w etapie drugim  najwięcej punktów uzyskały dzieci, których rodzice starali się o miejsce w placówce położonej w miejscowości w której zamieszkują. Wysoko punktowany był również deklarowany czas, który dziecko ma spędzać w przedszkolu, najlepiej, żeby wynosił on co najmniej 5 godzin dziennie. Duże szanse na znalezienie miejsca dla dzieci w przedszkolu mieli rodzice pracujący i uczący się w trybie dziennym. Ponadto, pod uwagę brane było również to, czy dziecko w roku poprzedzającym uczęszczało już do żłobka lub przedszkola oraz czy jego rodzeństwo będzie w tym samym czasie uczęszczało do tej samej placówki.

W sumie gmina prowadzi 4 przedszkola: w Głogowie Młp., Przewrotnem, Pogwizdowie Nowym oraz Wysokiej Głogowskiej; 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Budach Głogowskich, Sytkowie, Rudnej Małej i jeden punkt przedszkolny w Budach Głogowskich. Dodatkowo 2 nowe odziały przedszkolne zostaną uruchomione od września w przedszkolu publicznym w Głogowie Młp.

W placówkach są jeszcze wolne miejsca:
Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp. – 7 miejsc
Publiczne Przedszkole w Przewrotnem – 38 miejsc
Oddział Przedszkolny w Sytkowie – 11 miejsc
Punkt Przeszkolmy w Budach Głogowskich – 5 miejsc
Oddział Przedszkolny w Rudnej Małej – 2 miejsca

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 13 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.