Przyjęto budżet na 2018 rok

 

Podczas ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2018. Największe inwestycje 2018 roku związane będą z transportem, łącznością, infrastrukturą wod – kan  i energetyczną, oświatą oraz pomocą społeczną. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 100 717 mln zł, a wydatki budżetowe w wysokości 115 829 mln zł. 40% budżetu przeznaczony zostanie na inwestycje. Jest to największy z dotychczasowych budżetów.

W roku 2018 priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Do realizacji zaplanowano m.in.: rozbudowę  dworca PKP w Głogowie Młp. na centrum przesiadkowe i budowa P&R, remont i budowę ponad 10 ulic na terenie gminy w tym m.in. ul. Fabryczną, Sikorskiego, Gajową, Wspólną, Słowackiego, Turkowskiego, Norwida. Budowę nowych chodników m.in. w Pogwizdowie Nowym, Pogwizdowie Starym, Wysokiej Gł. Zakup nowych autobusów i 80 nowych wiat przystankowych, budową 4 parkingów dla samochodów osobowych, remont sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Domu Kultury, rozbudowę przedszkola/żłobka publicznego w Głogowie Młp. Zaplanowano wydatki na rozwój infrastruktury sportowej w tym n.in. na budowę dwóch boisk sportowych w Lipiu i Pogwizdowie Starym, utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców, rozbudowę ośrodka dla seniorów, uzbrojenie kolejnych terenów pod inwestycje celem rozwoju przedsiębiorczości oraz rewitalizację terenów zdegradowanych.

Tegoroczny budżet uwzględnia również realizację Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych, wykonanie odcinków dróg i ulic, budowę i remont chodników gminnych oraz budowę oświetlenia ulicznego. W gminnych placówkach oświatowych realizowane będą programy w ramach RPO WP, dzięki którym szkoły i przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny.

W budżecie na rok 2018 nie zabrakło mniejszych, aczkolwiek niezbędnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Są to m.in.: oznakowanie dwóch nowych tras rowerowych i stacji bazowych dla rowerów w każdym sołectwie, budowa nowych placów zabaw, remonty zabytkowych obiektów, domów ludowych, remiz strażackich, tworzenie Otwartych Stref Aktywności.

 

budżet 1 budżet 2