Dofinansowanie dla seniorów

Gmina Głogów Małopolski w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – Edycja 2017 prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymała 50 tys. zł. dofinansowania na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich.

Dotacja przeznaczona zostanie m.in. na bieżące potrzeby placówki: ciepły posiłek, zaopatrzenie w środki chemiczne i artykuły gospodarcze oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, który pomoże w dbaniu o lepsze zdrowie i kondycję seniorów. Planowany jest także zakup różnorodnych materiałów do prowadzenia zajęć warsztatowych, dzięki którym wzrośnie ich atrakcyjność. Od lipca w ramach programu odbywać się będą również zajęcia z dietetykiem i fizjoterapeutą, a nad stanem zdrowia uczestników będzie czuwała pielęgniarka. Proponowane nowe rozwiązania, poprawią jakość życia seniorów i podniosą standard funkcjonowania placówki.

Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” w Budach Głog. to najważniejszy element instytucjonalny polityki senioralnej prowadzonej przez gminę Głogów Młp. Obecnie trwa rozbudowa obiektu i poszerzenie zakresu usług o świadczenia domu pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest ze środków RPO WP na kwotę 800 tys. zł.