Przyjęto budżet gminy na 2019 rok

Podczas ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2019. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 112,5 mln zł, a wydatki budżetowe w wysokości 121 mln zł.

Wśród inwestycji zaplanowanych na 2019 rok znalazły się m.in.: dokończenie sali gimnastycznej przy szkole w Pogwizdowie Nowym, zakończenie rozbudowy przedszkola/żłobka publicznego w Głogowie Młp., realizacja projektów ZIT-ROF m.in. budowa oczyszczalni w Przewrotnem i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectw: Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rogoźnicy przy autostradzie, rozwój infrastruktury sportowej, programy „Czysta energia” mające na celu poprawę jakości powietrza, rewitalizacja terenów gminnych: park Rogoźnica, park Rudna Mała, stawy głogowskie oraz realizacja programu Interreg Polska – Słowacja.

Tegoroczny budżet uwzględnia również realizację Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych, wykonanie odcinków dróg i ulic, budowę i remont chodników gminnych oraz budowę oświetlenia ulicznego. W gminnych placówkach oświatowych realizowane będą programy w ramach RPO WP, dzięki którym szkoły i przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny.

W budżecie na rok 2019 nie zabrakło mniejszych, aczkolwiek niezbędnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Są to m.in.: budowa nowych placów zabaw, remonty zabytkowych obiektów, kapliczek, domów ludowych, remiz strażackich oraz tworzenie Otwartych Stref Aktywności w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Przewrotnem, Lipiu, Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Rudnej Małej i na osiedlu Niwa w Głogowie Młp.

1 2