Drukuj
Odsłony: 2546
Informacja na temat planowanego dofinansowania dla mieszkańców w zakresie wymiany piecy węglowych

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn. Nabory do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

 

Projekt ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:
- wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych)na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa(ekogroszek).

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:
- budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
- wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
- likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
- elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi:   rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
- systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
- urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
- adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
- urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
- rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
- wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
- systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z   podajnikiem z kotłem),
- instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
- zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:
- termomodernizację przegród budowlanych,
- wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory   regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
- montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
- prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem   podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).