Podczas ostatniej LXII Sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. radni udzielili absolutorium dla burmistrza za realizację budżetu za 2017 r. Absolutorium to narzędzie Rady Miejskiej, służące do oceniania skuteczności realizacji rocznego planu budżetowego. Pozytywne opinie na temat budżetu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) oraz Komisja Rewizyjna.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Głogów Młp. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 12 było za udzieleniem absolutorium, dwóch wstrzymało się od głosu, jeden był przeciw. Budżet na 2017 rok planowany był w wysokości 79,6 mln. zł., zrealizowany został w wysokości 80,7 mln. zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 1,1, mln. zł. Zadłużenie gminy w 2017 r. wyniosło 19,6 mln. zł. W 2017 roku gmina spłaciła 4 mln. zł. swojego zadłużenia.