Ogłoszono przetarg na rozbudowę przedszkola w Głogowie

Ogłoszono przetarg na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przedszkola wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz wewnętrzną instalacją gazową w Głogowie Małopolskim”.

Zakres przedmiotowych robót to:
• Roboty rozbiórkowe
• Roboty ziemne
• Wykonanie elementów żelbetowych, posadzki cementowe
• Roboty murarskie
• Konstrukcje drewniane
• Pokrycia dachowe
• Wewnętrzna i zewnętrzna stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
• Wewnętrzne roboty wykończeniowe
• Zewnętrzne roboty wykończeniowe
• Konstrukcje stalowe, elementy ślusarsko – kowalskie
• Podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego
• Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej
• Wyposażenie z elementów ze stali nierdzewnej
• Wyposażenie kuchni i zmywalni
• Wykonanie instalacji sanitarnych
• Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 4), w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg