Inicjatywy na rzecz „Zielonego Podkarpacia”

W ramach projektu „Poprawa infrastruktury i promocji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w rezerwacie BÓR koło Głogowa Małopolskiego”, na terenie rezerwatu oznakowano i wyposażono w niezbędne elementy ścieżkę pełniącą funkcję przyrodniczo – edukacyjną.

Stare i mocno wyeksploatowane tabliczki informacyjne, kosze na śmieci, ławostoły, wiaty i ławki wymieniono na nowe, poprawiając tym samym funkcjonalność przedmiotowej ścieżki. Dotację w kwocie 20 000,00 zł przekazano z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 „Inicjatywy lokalne dla środowiska”, to kolejny program zrealizowany na terenie naszej gminy. W ramach tej inicjatywy zakończono realizację projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksów leśnych w Budach Głogowskich“. Środki na ten cel w kwocie 21 405,00 zł pozyskano również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład ścieżki edukacyjnej weszły następujące elementy małej architektury: 2 wiaty, 3 ławostoły, 2 koszy, 15 tablic informacyjno-edukacyjnych. Ścieżka, znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną NATURA 2000 oraz Rezerwatu Zabłocie (Puszcza Sandomierska) i jest uzupełnieniem ścieżki już istniejącej wykonanej w 2014 roku przez gminę Głogów Małopolski.

Zachęcamy mieszkańców gminy do aktywnego obcowania z przyrodą, a dzieci i młodzież do poznania walorów edukacyjnych tych miejsc. 

Partnerzy inicjatyw: Stowarzyszenie Pro Carpathia z siedzibą w Rzeszowie, Stowarzyszenie Na Plus z siedzibą w Głogowie Młp., Stowarzyszenie Razem z siedzibą w Budach Głog.

201607141 201607142

201607143 201601043

201607145 201607151