Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy sali gimnastycznej w Rogoźnicy

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych w budynku sali rekreacyjnej w miejscowości Rogoźnica w gminie Głogów Małopolski. W ramach powyższej inwestycji przewidziano następujący zakres robót: prace wykończeniowe, wewnętrzne instalacje wod-kan, przyłącz kanalizacyjny, instalacje elektryczne oraz zagospodarowanie terenu.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 1), w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg.

Nowa sala gimnastyczna zapewni społeczności lokalnej, a przede wszystkim dzieciom  i młodzieży dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej, co przełoży się na aktywizację społeczeństwa lokalnego gminy, popularyzację sportu i upowszechnienie zdrowego stylu życia.

Obiekt służył będzie nie tylko mieszkańcom sołectwa. Trenować tu będą dzieci z gminnych szkółek i akademii piłkarskich, które dynamicznie rozwijają się i cieszą się dużą popularnością. Pracują w nich wykwalifikowani trenerzy, którzy nie tylko dbają o naukę techniki i umiejętności typowo piłkarskich, ale przede wszystkim wspierają motorykę, zdrowie i wychowanie swoich zawodników.