Rewitalizacja regionalnej przestrzeni

Gmina Głogów Małopolski otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie programów rewitalizacji – III edycja” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Podkarpackie i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Umowę na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów Małopolski 2017 – 2023 podpisał Marszałek Województwa Podkarpackiego  Władysław Ortyl oraz Burmistrz Paweł Baj.

Program rekomenduje do podjęcia działań rewitalizacyjnych w następujących miejscowościach gminy:

1) Głogów Małopolski
Na terenie obejmującym głogowskie stawy zaplanowano prace mające na celu przywrócenie funkcji rekreacyjno – sportowej tego miejsca tj.: budowa obiektu rekreacyjnego, utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowo – turystycznego, zaprojektowanie oraz budowę sieci deptaków i alejek spacerowych, zaprojektowanie oraz wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, budowę boiska do piłki plażowej, placu zabaw dla dzieci, utworzenie stanowisk wędkarskich, miejsc grillowych oraz wykonanie oświetlenia.

2) Rogoźnica
Zaplanowano poprawę stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przyjaznego miejsca spotkań lokalnej społeczności, jakim będzie park zlokalizowany nieopodal kościoła w tej miejscowości. Dla realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano następujące działania: zagospodarowanie terenu poprzez nowa nasadzenia,  wykonanie elementów małej architektury, placu zabaw, alejek spacerowych, budowa sceny, ogrodzenie terenu oraz wykonanie oświetlenia.

3) Rudna Mała.
Zaplanowano rewitalizację parku przy Domu Ludowym i remizie OSP. W tym celu wykonane zostaną następujące przedsięwzięcia: budowa alejek spacerowych i sceny, zagospodarowanie terenu poprzez nowe nasadzenia i wykonanie elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej, remont ogrodzenia, budowa parkingu oraz wykonanie oświetlenia.

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” dofinansowano w ramach RPO WP 2014 – 2020 dla DZIAŁANIA 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ - ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE