Ogłoszono przetarg na budowę skateparku w Głogowie Małopolskim

Przedmiotem zamówienia jest budowa podłoża i montaż elementów skateparku w Głogowie  Małopolskim przy ul. Parkowej wg zakresu: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa, wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych, montaż elementów skateparku tj. bank ramp, quartar pipe, grindbox  +  poręcz prosta - profile O, grinbox,  ławka, pole jam, minirampa.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. , 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat  pok. Nr 1), w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu pok. Nr 1 w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na BIP lub pod linkiem: przetarg