Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Wspólnej w Rudnej Małej

Ogłoszono przetarg na budowę drogi lokalnej, ulicy Wspólnej w Rudnej Małej. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,5 m oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat  pok. Nr 4), w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godziny 10.00. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do sekretariatu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego znajduje się w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg